היחידה הסביבתית מופקדת על ריכוז הפעולות בנושא איכות הסביבה במועצה וקידום עקרונות הקיימות להבטחת איכות סביבה נאותה לרווחת איכות החיים של התושבים.

תחומי הפעילות המרכזיים של היחידה

  • הובלת תהליכים בתחום הפרדת הפסולת לזרמים, העלאת שיעורי המיחזור להקטנת כמויות הפסולת המועברת להטמנה.
  • קידום והטמעת עקרונות הקיימות במוסדות המועצה, החינוך והקהילה.
  • הגנה על משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והשטחים הפתוחים.
  • פיקוח ואכיפה סביבתית לצמצום ומניעת מטרדים ומפגעים סביבתיים.

ועדת איכות הסביבה

תפקידיה: להתוות מדיניות בנושאי איכות הסביבה, ליזום ולתכנן פעילויות להבטחת פיתוח ושימוש "בר קיימא" של הסביבה.

הרכב הועדה:

ע"פ פקודת העיריות הוועדה לאיכות הסביבה היא ועדת חובה בכל הרשויות המקומיות והרכבה מונה:

  • ארבעה חברי מועצה
  • עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה ברשות
  • שני נציגי ציבור

לדיוני הוועדה יוזמנו דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה.

המשרד להגנת הסביבה ישלח נציג לוועדה על פי שיקול דעתו, במקרים שבהם הוא רואה לנכון לעשות כן. אי-הגעת נציג המשרד אינה מבטלת את אחריות הרשות לכינוס הוועדה.

הרכב ועדת איכות הסביבה של המועצה>> 

פרטי יצירת קשר

אלאור לוי
מנהל יחידה סביבתית

רותם מאירי
רכזת חינוך סביבתי וקיימות