מועצת אזורית עמק המעיינות מובילה מדיניות של שקיפות, משקיעה מאמצים בקידום נושא השקיפות ופועלת ליישום החוק.

 

מה אומר החוק?

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע בעל אופי ציבורי מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו.

הסמכות לטיפול וקבלת החלטות בבקשות לקבלת מידע, בהתאם לחוק, מוענקת לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית. 

 

על איזה מידע מדובר?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית – כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב – ידע הקיים פיזית ברשות הציבורית, כגון: מסמכים ונתונים סטטיסטיים ספציפיים.

ומה לא? מידע שהוא בגדר פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, וחריגים אחרים המפורטים בחוק חופש המידע או בחוקים אחרים.

בקשת המידע

יש לפנות לממונה באמצעות טופס בקשה מקוון לקבלת מידע, בצירוף קבלה על תשלום אגרה על סך 21 ₪ (נכון ל-9.22) והתחייבות לתשלום אגרות טיפול והפקה כמצוין בטופס ובתקנות.

תשלום אגרה
את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון או במחלקת הגביה בטלפון הרשום מטה או להגיע בשעות הקבלה.

שימו לב!

  • תחילת הטיפול כרוכה בתשלום האגרה.
  • מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד ארבע שעות.

למידע נוסף על תשלום האגרה >>

קבלת תשובה
הממונה על חופש המידע בוחנת את הבקשה בשיתוף יחידות המועצה, ומעדכנת את מבקש הבקשה בדבר הבקשה בתוך  30 ימי עבודה בדוא"ל.

שימו לב!

  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי המועצה ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
  • מבקש הבקשה מתחייב לשאת באגרת בקשה לקבלת מידע ובאגרת טיפול והפקה. אם עלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר, המבקש יידרש לתת הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.

דוחות שנתיים של חופש המידע

דינה אזוגי
מזכירת מנכ"לית המועצה
04-6848160
מיה גומא-להב
מנכ"לית המועצה
04-6848161