תמיכות

מועצה אזורית עמק המעיינות מודיעה בזאת כי בכפוף לאישור תקציב המועצה לשנת 2022, קיימת אפשרות למתן תמיכה לעמותות ומוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים, בתחום המועצה על פי המפורט להלן:

תחומי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

  • ספורט
  • רווחה
  • תרבות
  • חינוך
  • בריאות

 

נוהל הגשת בקשה

יש למלא ולהגיש את טופס הבקשה כולל אישור רו"ח או עו"ד של העמותה, בצרוף המסמכים הבאים:

בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים, החתימות  והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני מליאת המועצה.

 

לוחות זמנים להגשת הבקשות

מועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה, הוא יום חמישי, ט' באדר א' תשפ"ב 10.02.2022 בשעה 12:00 במשרד מנכל"ית המועצה לידי דינה אזוגי. 

  • ועדה המקצועית לתמיכות של המועצה תדון בבקשות על פי הנחיות משרד הפנים.
  • אין וודאות כי יקבע תקציב תמיכות לשנת 2022, ו/או כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.
  • לברורים ניתן לפנות ללשכת מנכ"לית המועצה על פי הפרטים המופיעים מטה.

 

 לעיון בחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא תמיכות >>

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

דינה אזוגי
מזכירת מנכל"ית המועצה