תמיכות

מועצה אזורית עמק המעיינות מודיעה בזאת כי בכפוף לאישור תקציב המועצה לשנת 2020, קיימת האפשרות למתן תמיכה לעמותות ומוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים, בתחום המועצה על פי המפורט להלן:

תחומי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

  • תרבות
  • ספורט
  • רווחה
  • חינוך
  • בריאות
  • גיוס כספים ומימון פעילויות למען אחת או יותר מהמטרות האמורות לעיל

תבחינים למתן התמיכה>>

 

הגשת בקשה

יש למלא ולהגיש את טופס הבקשה חתום על ידי מורשה חתימה ורואה חשבון, בצרוף המסמכים הבאים:

בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים, החתימות  והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני מליאת המועצה.

 

לוחות זמנים להגשת הבקשות

 מועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה, הוא יום חמישי כה' בשבט תש"פ, 20/02/2020 בשעה 12:00 במשרד מזכיר המועצה.

לברורים ניתן לפנות ללשכת מזכ"ל המועצה  על פי הפרטים המופיעים מטה.

אין וודאות כי יקבע תקציב תמיכות לשנת 2020, ו/או כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.

לעיון בחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא תמיכות >>

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

דינה אזוגי
מזכירת מזכל"ית המועצה

דינה אזוגי
מזכירת הממונה על חופש המידע