תהליך הוצאת רישיון עסק כרוך בקבלת אישורים והסכמתם של גורמים רבים הקבועים בחוק (משטרה, כיבוי אש, משרד הבריאות, איכות הסביבה וכו'), מתן הסכמתם מותנה בביצוע דרישותיהם ובהתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישותיהם.

1. הגשת הבקשה

 1. מילוי טופס בקשה מקוון או תאום פגישה עם רכזת/מנהל רישוי העסקים במחלקה, בה ימולאו פרטי הבקשה. 
 2. פגישה עם רכזת/מנהל רישוי העסקים במחלקה לצורך קידום התהליך.
 3. תשלום אגרה: 360 ₪ (נכון ל-1.22 צמוד למדד). ניתן לשלם באופן מקוון או במחלקת הגביה (טלפונית 04-6848111 / הגעה למחלקה).

מסמכים נדרשים שיש להכין לפני מילוי טופס הבקשה:

 • צילום ת.ז.
 • חוזה שכירות (במידה והנכס מושכר)
 • תעודת עוסק מורשה / אישור תאגיד
 • תרשים סביבה בקנה מידה 1:2500
 • מפה מצבית בקנה מידה של 1:250
 • תכנית עסק – להנחיות הכנת תוכנית>>

2. בדיקת הבקשה והפניה לגורמי רישוי

מחלקת הרישוי או גורמי הרישוי האחרים רשאים לדרוש לצרף מסמכים נוספים הדרושים להם לצורך חוות הדעת.
על פי סיווג העסק הוא יהיה מחויב בקבלת אישור מגורמי הרישוי, כגון: רישוי עסקים, ועדת מקומית לתכנון ובניה, כיבוי אש ונגישות, משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות, משטרה ועוד.

3. קבלת רישיון עסק

אם התקבלו כל האישורים מהגורמים הרלוונטיים, יקבל הפונה הודעה טלפונית ויוזמן לקבלת הרישיון.
עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית מיידית והגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון.

מידע מקדמי

קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ומנותני האישור. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת מסמכים ותוכניות בהתאם לחוק.

מה כולל מידע מקדמי?

 • הגדרת סוג העסק ע"פ צו רישוי עסקים.
 • מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות ע"פ סוג העסק ומיקומו כגון הנחיות להכנת תכנית העסק.
 • חוקים ותקנות רלוונטיים שהעסק חייב לעמוד בהם.
 • הסבר מפורט על תהליך הרישוי.
 • פרטים על גורמי ונותני האישור הנדרשים לאשר את העסק.
 • הנחיות להגשת הבקשה לרישיון כגון תוכניות עסק, מסמכים וטפסים רלוונטיים
 • חו"ד לעניין שימושים מותרים עפ"י תב"ע ועפ"י היתר בניה מצב משפטי מפורט (נוכחי והיסטורי) של מיקום העסק.

איך מגישים בקשה למידע מקדמי?

 1. יש לתאם פגישה עם רכזת/מנהל רישוי העסקים במחלקה. בפגישה יבחן הצורך ברישוי, ותינתן חוות דעת מקדמית ו/או פתיחת תיק רישוי או היתר מזורז להפעלת העסק.
 2. הצגת אישור תשלום אגרה: 360 ₪ (נכון ל-1.22 צמוד למדד). ניתן לשלם באופן מקוון או במחלקת הגביה (טלפונית 04-6848111 / הגעה למחלקה).
יעקב קדוש
מנהל מח' אחזקה ותברואה
04-6848172
04-6848307
מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע ורכזת רישוי עסקים
04-6848170
04-6848307