הנחת נכס ריק

על פי תקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, נכס ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו שימוש, לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות, מזכה את המחזיק בהנחה בשיעור של 100% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים בתקופת בעלות אחת (ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס).
ההנחה תינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב למועצה, בכפוף למילוי הצהרה בדבר נכס ריק על ידי המבקש ובכפוף לביצוע ביקורת בנכס.
המועצה רשאית לערוך ביקורת בנכס, כתנאי למתן ההנחה ו/או במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה.

כיצד מגישים בקשה לקבלת הנחה לנכס ריק? 

יש למלא טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס ריק. יש  לצרף תמונות של הנכס מבפנים ומבחוץ.

מענה יינתן למבקש לכתובת המייל או בטלפון. 

פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש

על פי סעיף 330 לפקודת העיריות, נכס שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, פטור מתשלום ארנונה. הפטור יינתן ממועד מסירת הודעה בכתב למועצה, לאחר שהוכח כי הנכס עומד בקריטריונים הנדרשים לקבלת הפטור.

לשון הפקודה
"
נהרס בנין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה, או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבניין למועצה הודעה על כך בכתב, ויחולו הוראות אלה, כל עוד הבניין במצב של נכס הרוס או ניזוק".
*המועצה רשאית לערוך ביקורת בנכס כתנאי למתן הפטור ו/או במהלך התקופה בה ניתן הפטור.  

כיצד מגישים בקשה לקבלת פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש? 

יש לפנות בטופס בקשה לפטור עבור נכס שאינו ראוי לשימוש ולצרף את המסמכים הבאים: 

  • מסמכים מתאימים המעידים על היות הנכס לא ראוי לשימוש (חוות דעת מהנדס או תמונות מעודכנות של הנכס). 
  • תעודת זהות עם ספח.

מענה יינתן למבקש לכתובת המייל או בטלפון. 

פטור מוסד מתנדב

ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור חלקי מתשלומי ארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור  עד לתאריך 1 באפריל לשנה בגינה מבוקש הפטור.
שימו לב! בקשות אשר יוגשו לאחר המועד, לא יידונו.

אופן הגשת הבקשה

יש למלא טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשנים 2019- 2021. לטופס>> 

פרטים על פטור זה ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים – קבלת פטור למוסד מתנדב>>  

שעות קבלת קהל

מענה טלפוני עד 22:00 בלילה וביום שישי עד 12:30 – בטלפון 04-6848111

בימים א' – ה' בשעות 09:00 – 12:00
בימים א', ג', ה' בשעות 13:00 – 15:00
במתחם המועצה האזורית, בסמוך למשרדי המועצה דתית

עדיפות בקבלת קהל תינתן למי שהזמין תור מראש. לזימון תור>>