מהי ארנונה?

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי המועצה על פי חוק. הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס. 

הגדרת "מחזיק"

אדם המחזיק בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.
אדם הגר בבית מלון או בפנסיון אינו נחשב כ"מחזיק" לצרכי הארנונה.
בנכס ריק – בעל הזיקה הקרובה ביותר הינו בעל הנכס.

תוקף חוקי

מליאת המועצה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007.
מליאת המועצה רשאית לחרוג מהוראות מסוימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר. תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מתאריך 1 בינואר של אותה שנה ואילך.

כיצד נקבע החיוב?

חיוב הארנונה הינו שנתי (מחודש ינואר עד דצמבר) ונקבע כמכפלה של שטח הנכס בתעריף למ"ר. 

 • שטח הנכס – חישוב שטח לצורך חיוב בארנונה כולל גם את שטח הרצפה מתחת לקירות הפנים וקירות החוץ.
  חישוב מבנה מגורים כולל כל תוספת או מרפסת או קומה הסגורים בארבעת צדדיהם. למען הסר ספק, לא יכללו לצורך חישוב חיוב מבנה מגורים בארנונה: מקלטים, מרפסות פתוחות בצד אחד לפחות, חניה פתוחה בצד אחד לפחות, או קומת עמודים הפתוחה בצד אחד לפחות.
 • התעריף – נקבע בהתאם לאזור המס, סוג המבנה והשימוש בנכס.
 • אזור מס – ברשות יש 7 אזורים גיאוגרפיים כמפורט בצווי הארנונה. 
 • סוג הבניין – נקבע לפי שנת גמר הבנייה ותאור הבניין (על פי הטבלאות המפורטות בצו הארנונה הכללית לאותה השנה).
 • שימוש – נקבע לפי השימוש בפועל ומתפלג ליחידות מגורים וליחידות שלא למגורים. 
  ביחידות שלא למגורים ישנו מגוון רחב של שימושים, כגון: בנקים, חניונים, מרכזי קניות, קרקע תפוסה וכו' – הכול כמפורט בצו הארנונה לאותה השנה.
  יחידה שנעשה בה שימוש שלא למגורים ולא נקבע לה סיווג ספציפי בצו הארנונה, תחויב בתעריף השיורי של "כל נכס שאינו נופל בגדר סעיף קטן אחר של סעיף זה".
  התעריפים והקריטריונים לחיוב, על פי שימושים, מפורטים בצו הארנונה לאותה שנה.

צווי ארנונה

שעות קבלת קהל

מענה טלפוני עד 22:00 בלילה וביום שישי עד 12:30 – בטלפון 04-6848111

בימים א' – ה' בשעות 09:00 – 12:00
בימים א', ג', ה' בשעות 13:00 – 15:00
במתחם המועצה האזורית, בסמוך למשרדי המועצה דתית

עדיפות בקבלת קהל תינתן למי שהזמין תור מראש. לזימון תור>>

פרטי יצירת קשר

יניב יפרח
מנהל מחלקת גביה

מוקד גביה
מוקד גביה

מרגלית בלום
גביה, אחראית שומה

בת אל נחום
גביה, אכיפה, הוצל"פ

שני נחום
גביה, קופה ראשית, תשלומים, הוראות קבע ואשראי

נוי הס
גביה, החלפת משלמים, מים וביוב

עדן מויאל
גביה, רכזת הנחות, פיקוח