תפקידה של הביקורת ברשויות המקומיות על פי הוראת החוק

תפקיד המבקר ותחומי סמכותו לביקורת, כפי שנקבעו בפקודת העיריות ובצו המועצות המקומיות:

  • לבדוק אם פעולות הרשות המקומית, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית.
  • לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

תפקיד הממונה על תלונות הציבור

בירור תלונות הציבור בעניין הנוגע למילוי תפקידי הרשות המקומית, מוסדותיה, עובדיה וכן כל גוף עירוני מבוקר.

שעות קבלת קהל

ימים: א,ג,ה בין השעות 08:00-16:30

זימון תור – לאור הנחיות הקורונה – אין כרגע קבלת קבל פרונטלית

פרטי יצירת קשר

עלאא זועבי
מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור