מבקר המועצה מופקד, על פי חוק, לבדוק את פעילות המועצה, תאגידים ציבוריים של המועצה וכן גופים אשר המועצה משתתפת בתקציבם כדי עשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

תחומי האחריות של המבקר:

  • לבדוק האם פעולות המועצה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבדוק את פעולות עובדי המועצה.
  • לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר מידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבקר את הנהלת חשבונות המועצה, ולבדוק אם דרך החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת.

הדו"ח השנתי של מבקר המועצה

ממצאיו של מבקר המועצה מגובשים בדוח שנתי המוגש, אחת לשנה, לראש המועצה ולוועדת הביקורת. דוח זה מכיל ממצאים המגובים בהמלצות שהמבקר העלה וסיכם בעבודתו.
לאחר הדיון בדוח במליאת המועצה, נשלח עותק מהדוח למשרד הפנים. ממצאי הביקורת, מסקנותיו והמלצותיו של מבקר המועצה מקבלים תוקף לאחר אימוצם ואישורם בוועדה לענייני ביקורת של המועצה ולאחר שמליאת המועצה קיבלה ואישרה את המלצות הועדה.

לדוחות מבקר המועצה>>

שעות קבלת קהל

ימים: א,ג,ה בין השעות 08:00-16:30

זימון תור >> 

עלאא זועבי
מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור
04-6848105