תהליך קבלת תעודת כשרות

1. הגשת בקשה לקבלת תעודת הכשר
כל בעל עסק בתחום המזון נדרש להגיש בקשה כתובה ומפורטת בה הוא מבקש מהרבנות המקומית שבתחומה העסק נמצא, שתעניק לו תעודת כשרות וזאת בהתאם לתקנות חוק איסור הונאה (תעודות הכשר).
בטופס הבקשה יש למלא את כל הפרטים המזהים את העסק, שמות בעלי העסק, אישור יצרן (מס' יצרן) מס' עוסק מורשה. ולפרט את אופי הפעילות באופן מקיף כגון: הכשרה, בישול, אפיה, מוצרים מוגמרים, סוגי אריזה מתוכננים, שעות פעילות, בשרי/חלבי/פרווה וכו'.

 2. אישור הרב האחראי
לאחר קבלת הבקשה, הרבנות המקומית תשלח רב האחראי על הכשרות או נציג מטעמו לעסק המבקש. לצורך בדיקה בפועל של העסק על כל מרכיביו, שלוחותיו וסניפיו ולוודא התאמת הבקשה שבטופס למציאות בעסק.
לאחר הביקור בעסק, ינפיק הרב האחראי אישור בו הוא מגדיר כי בדק את העסק ופרטי הבקשה וממליץ / לא ממליץ להנפיק תעודת כשרות מהסיבות המפורטות.
את האישור יביא הרב האחראי בפני הרב נותן ההכשר.

3. הסכם השגחה
הרבנות והמועצה הדתית יכינו הסכם השגחה כתוב, בו יפורטו כל הנושאים המהווים התקשרות מחייבת בין בעל העסק ובין הרבנות שהפועל היוצא הוא מתן תעודת כשרות לעסק ואפשרות הפרסום כי העסק אכן כשר. ההסכם כולל את פרטי העסק, פעולות קבועות בתחום הכשרות, שעות פעילות, שכר השגחה ועוד. על בעל העסק לחתום על ההסכם. הרבנות תקבע משגיח/ים בעסק ותתן לו/ להם כתב מינוי.

שימו לב!

  •  כל מה שנכלל בהסכם ההשגחה הכולל את נהלי הכשרות, הוא המחייב ואי קיום ההסכם או חלק ממנו, מהווה עילה להסרת הכשרות והפרסום על כך ולבעל העסק לא תהיה שום תביעה כנגד הרבנות בהקשר לכך.
  •  אי עמידה בתנאי ההסכם מהווה עבירה על סעיף 2 לתקנות חוק איסור הונאה בכשרות תשמ"ט (1989) וניתן להטיל קנס מנהלי.

5. תשלום אגרה
בסכום הכתוב בחוזר מנכ"ל משרד הדתות.

6.  הנפקת תעודה
הרב המקומי יאשר הנפקת התעודה לעסק. המועצה הדתית תנפיק תעודת כשרות חתומה על ידי הרב המקומי.

7. עדכון התעודה
הרבנות תקפיד לחדש התעודה מיד עם תום תוקף התעודה הישנה, כדי למנוע אי נעימות לבעל העסק וכדי להציג שירות נכון לבעל העסק. כל זאת כמובן אם כל תנאי הכשרות במקום נשמרים הן הנוהלים והן הסכם ההשגחה.

 

יוסי מנחם
יו"ר המועצה הדתית
04-6848181
050-5679271
04-6848308
שרה יעקב
מזכירת המועצה הדתית
04-6848180
050-8448793
04-6585862