מהו תהליך חילופי דיירים?

תהליך חילופי דיירים הינו תהליך שינוי שם המחזיק בחשבון הארנונה, לצורך חיובו בתשלום הארנונה למועצה.
ה"מחזיק" בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס.
בעל הנכס ייחשב בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, אלא, אם כן יש בעל זיקה קרוב יותר כמו: שוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות, שוכר בדמי מפתח ואפילו פולש, ובתנאי שנמסרה על כך הודעה בכתב למועצה.
ה"מחזיק" בנכס חייב בתשלום ארנונה למועצה על פי חוק.

מתי נדרש להודיע למועצה אודות שינוי ה"מחזיק" בנכס?

בעת יציאה מהנכס או כניסה לנכס – יש לדווח למועצה  בכתב במועד היציאה או הכניסה לנכס.

יוצא מנכס – כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב במועד על השינוי, יהיה ה"מחזיק" הרשום בספרי המועצה חייב בארנונה.
בעל נכס – על פי החוק, נדרש לדווח על כל שינוי בהחזקת הנכס. בהיעדר דיווח על שינוי, תירשם כ"מחזיק" בנכס. 

שימו לב! לפני תשלום חשבון הארנונה, אנא בדקו שתלוש הארנונה רשום על שמכם, על מנת שלא תיווצר יתרת זכות על שמו של המחזיק האחר.

מסמכים הדרושים לצורך חילופי מחזיקים:

החלפת בעלים (קנייה/מכירת נכס)

יציאת שוכר מנכס

כניסת שוכר לנכס

  • טופס הצהרה בדבר שינוי שם המחזיק בנכס – חיובי ארנונה. יש לציין בטופס מספר טלפון נייד.
  • צילום הסכם שכירות שלם לתקופה של 12 חודשים לפחות, החתום בידי שני הצדדים.
  • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של ה"מחזיק" החדש.
  • במקרה של שוכר שאינו אזרח ישראלי, צילום תעודה מזהה (דרכון/ ויזה/ אישור שהייה).

יורש שנכנס לנכס

מסמכים נוספים שידרשו במקרה הצורך:

  • כאשר נחתם הסכם על ידי מיופה כוח או שהמבקש הוא מיופה כוח, נדרש ייפוי כוח ותצלום תעודה מזהה של מייפה הכוח.
  • כאשר מבקש השינוי הוא תאגיד (חברה/עמותה/שותפות) – אישור עורך דין/ רואה חשבון על מורשה החתימה בשם התאגיד וצילום תעודת התאגדות מתאימה.

שעות קבלת קהל

מענה טלפוני עד 22:00 בלילה וביום שישי עד 12:30 – בטלפון 04-6848111

בימים א' – ה' בשעות 09:00 – 12:00
בימים א', ג', ה' בשעות 13:00 – 15:00
במתחם המועצה האזורית, בסמוך למשרדי המועצה דתית

עדיפות בקבלת קהל תינתן למי שהזמין תור מראש. לזימון תור>>