ועדות קבלה

# ועדת קבלה אזורית להרחבות בישובים כפריים
# ועדת קבלה יישובית לקבלה לחברות מלאה וחברות בע.כ. באגודות שיתופיות חקלאיות

 

תפקיד ועדות הקבלה הוא לבחון התאמת מועמדים לקליטה בקהילה הספציפית בהתאם להגדרות של אותה קהילה ולהמליץ על התאמת המועמד/ים לקליטה והשתלבות בקהילה.

 

ועדת קבלה אזורית להרחבות בישובים כפריים

ועדת הקבלה האזורית פועלת עפ"י חוק ועדות הקבלה בנגב ובגליל, תיקון מס. 8 לפקודת האגודות השיתופיות. בהתאם לחוק זה ניתן להפעילה רק בישוב המונה עד 400 בתי אב.

הוועדה היא זו שנותנת למועמד את ההמלצה למנהל על קבלתו להרחבה.

 

מי צריך לעבור ועדת קבלה אזורית:

 • מי שמעוניין להיקלט להרחבה.
 • מי שמבקש להעביר זכויות בנכס.

 

מי חברי ועדת הקבלה האזורית:

נציג מועצה, נציג תנועה מיישבת, 2 נציגי ישוב, נציג החטיבה להתיישבות.

על המועמד להגיע לוועדת הקבלה לאחר שעבר את תהליך ההיכרות עם היישוב בהתאם לנוהל הקליטה באותו יישוב, כולל ביקור, סיור ואבחון התאמה לקהילה במכון מקצועי שהישוב עובד עמו.

 

מסמכים שיש להביא לישיבת ועדת הקבלה:

 1. שאלון פרטים אישיים מלא.
 2. תמונת פספורט של כל אחד מבני הזוג.
 3. צילום ת.ז של כל אחד מבני הזוג.

 

קבלת תשובה

תשובת הוועדה תשלח בכתב למועמד בדואר, מועמד שיבקש ניתן גם בדוא"ל.

 

ועדת השגות

מועמד שאינו מומלץ לקליטה ע"י ועדת הקבלה האזורית רשאי לפנות בכתב לוועדת השגות תוך 30 יום מקבלת המכתב מוועדת הקבלה האזורית, כמפורט בכתב התשובה.

ישוב שהחלטת הוועדה אינה לרוחו רשאי לפנות בכתב לוועדת ההשגות, כמפורט בכתב התשובה.

 

גורמים בגינם יכולה הוועדה האזורית לסרב לקבל מועמד ליישוב קהילתי או הרחבה קהילתית:

 1. המועמד קטין מתחת לגיל 18.
 2. חוסר יכולת כלכלית להקים בית בישוב בזמן הקבוע בהסכם הקצאת הקרקע.
 3. אין למועמד התאמה לחיי חברה בקהילה.( חובה להסתמך על חוות דעת מקצועית של מכון אבחון)
 4. אין למועמד כוונה לקבוע את מרכז חייו בישוב.
 5. חוסר התאמה למרקם החברתי תרבותי של היישוב שיש יסוד להניח כי יהיה בו כדי לפגוע במרקם זה.
 6. מאפיינים ייחודיים של היישוב באישור רשם האגודות.
 7. ועדת הקבלה לא תסרב לקבל  מועמד מטעמי גזע, דת, מין, לאום, או מוגבלות.

 

ועדת קבלה יישובית לקבלה לחברות מלאה וחברות בע.כ. באגודות שיתופיות חקלאיות

הוועדה פועלת בהתאם למוסדר בתקנון האגודה השיתופית חקלאית בע"מ של הישוב. הסמכויות לעבודתה נגזרות מהחלטות מזכירות הישוב/ אספת החברים. הוועדה משמשת גוף ממליץ להנהלת הישוב ולאספת החברים.

דיון עם המשפחה יתקיים כאשר לפחות 3 מבין חברי הוועדה נמצאים בראיון.

 

מסמכים שיש להביא לישיבת ועדת הקבלה:

 1. שאלון פרטים אישיים מלא.
 2. תמונת פספורט של כל אחד מבני הזוג.
 3. צילום ת.ז של כל אחד מבני הזוג.

על המועמד להגיע לוועדת הקבלה לאחר שעבר את תהליך ההיכרות עם היישוב בהתאם לנוהל הקליטה ביישוב, כולל ביקור, סיור, אבחון התאמה קהילתית במכון מורשה ובדיקת היתכנות כלכלית במכון מקצועי שהישוב עובד עמו.

 

 קבלת תשובה

תשובת הוועדה תשלח בכתב למועמד בדואר, מועמד שיבקש ניתן גם בדוא"ל.

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

דיתי הרפז
מנהלת מח' ישובים