הרשמה למאגר היועצים

 

המועצה מזמינה נותני שירות/יועצים חדשים (שאינם רשומים במאגר היועצים) המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים של המועצה להגיש בקשה לצרפם למאגר בתחום אחד או במספר תחומים.

כל ספק/קבלן המבקש להצטרף לרשימת ספקי וקבלני המועצה, נדרש להירשם כמפורט מטה.

שימו לב! בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים, עלולה להיפסל. פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם, דיני המכרזים לא יחולו עליה.

כל פרטי ההרשמה מופיעים במסמך ההנחיות >>

את הבקשה יש לשלוח לדוא"ל הרשום מטה: בנושא הדוא"ל יש לציין את שם היועץ, ותחומ/י הייעוץ לגביהם מוגשת הבקשה. את כל המסמכים יש להגיש כקובץ אחד סרוק ולכנותו בשם היועץ.

 

לנוחיותכם: ריכוז המסמכים הנדרשים לצירוף לבקשה

מסמכים שיש למלא:

 

מסמכים שיש לצרף חתומים ע"י עו"ד כ"נאמן למקור":

  • קורות חיים.
  • אישור בדבר השכלה אקדמית ו/או רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין.
  • תעודת עוסק מורשה.
  • אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו-1976 או פטור מניהולם.
  • רישום אצל רשם הקבלנים לפי "חוק רישום הקבלנים", בהתאם לרשימת הענפים וענפי משנה המפורטים בנספח א'.
  • רישיון עסק תקף על פי דין ורישיונות אחרים אשר נדרשים על-פי דין בתחום עיסוקו.
  • אם המציע הוא יחיד – יצורף העתק של תעודת הזהות שלו.
  • אם המציע הוא תאגיד – יצורף העתק צילומי של תעודת הרישום של התאגיד, ופלט מפרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי, כולל פרטי בעלי המניות/השותפים וכן יצורף אישור תקף של רואה חשבון או עורך דין על מורשי החתימה מטעם התאגיד.
  • אישור תקף של ניכוי מס במקור.
  • מסמכים המוכיחים ניסיון של 2 שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות בביצוע הייעוץ/השירות נשוא תחום הייעוץ, לרבות לענפי המשנה בתחום הייעוץ המבוקש.

 

מענה לבקשות

ההצעה תובא לדיון בוועדת יועצים היושבת פעם בשבועיים לערך. לאחר קבלת החלטה, תימסר למציע תשובת המועצה בכתב לכתובת הדוא"ל שנרשמה בהצעה.

 

אם נתקלתם בבעיה או שיש לכם שאלה בנוגע לאופן מילוי הטפסים פנו למחלקת הרכש על פי הפרטים הרשומים מטה.

  

מאגר היועצים המלא >>

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

דפנה לוי
מנהלת רכש