העברת זכויות בנכס (טאבו)

# מהו אישור לרשם המקרקעין   # הגשת בקשה   # בקשת מידע לצורכי שמאות ורישום נכס

 

מהו אישור לרשם המקרקעין (טאבו) ומדוע צריך אותו?

על פי סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש], העברת זכויות בנכס מותנית בהצגת אישור מהמועצה המופנית לרשם המקרקעין המעידה על סילוק כל החובות (ארנונה, מים, ביוב, היטל השבחה, תשלומי חינוך, אגרות והיטלי פיתוח וכו') של בעל הזכויות בנכס ביחס לנכס. אישור זה מהווה תנאי להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין (טאבו).

 

תהליך הטיפול בבקשה:

 • בדיקת חובות לנכס במחלקת הגביה – אם קיימים חובות, מחלקת הגביה תיצור קשר עם הפונה לצורך הסדרת החוב.
 • בדיקת היטל השבחה – הועדה המקומית לתכנון ובניה תבדוק חבות בהיטל השבחה. במידת הצורך, הבקשה תועבר לשמאי הועדה. לאחר קבלת חו"ד שמאי ובמידה וייקבע שיש השבחה, יוכן היטל השבחה שיימסר למבקש לתשלום.
 • היה והחליט המבקש להגיש ערר על היטל ההשבחה, יהיה עליו לפעול בהתאם לחוק והאישור המבוקש לטאבו יעוכב עד לסיום ההליך.

 

הגשת הבקשה

הגשת הבקשה בטופס מקוון>> ובצירוף המסמכים הנדרשים (לפי סוג העסקה):

 • צילום תעודת זהות או דרכון של מגיש הבקשה – הקונה, ושל בעל הזכויות בנכס – המוכר. אם מגיש הבקשה הנו עו"ד יש לציין את פרטי עוה"ד ולצרף ייפוי כח מתאים.
 • חוזה חכירה על הקרקע – בעסקת חכירה/הארכת חכירה.
 • העתק שלם של חוזה מכר חתום בידי המוכר והקונה – בעסקת מכר.
 • צילום נסח רישום (טאבו) עדכני מרשם המקרקעין או אישור זכויות מחברה משכנת (אם הנכס אינו רשום בטאבו).
 • תצהירים של העברה ללא תמורה מהמעביר ומהמקבל מאומתים בידי עו"ד – בעסקת העברה ללא תמורה.
 • צו פירוק ופרוטוקול פירוק חתום בידי המפקח / צו מינוי ופרוטוקול מינוי חתום בידי הכונס, וכן תדפיס חברה מרשות התאגידים – בעסקת פירוק חברה / מינוי כונס.
 • צו קיום צוואה או צו ירושה – בעת העברה בירושה.
 • בעת גירושין – העתק הסכם והעתק מהחלטת בית המשפט הנותן לו תוקף של פסק דין.

 

קבלת האישור

משך הטיפול בתוך כ- 30 ימים. המבקש  יקבל הודעה טלפונית כי האישור התקבל והאישור יימסר לו במשרדי הועדה.

 

הארכת תוקף לאישור הזכויות

לצורך הארכת תוקף יש לפנות בטופס מקוון>> תוך צירוף האישור הקיים והבקשה תבחן הן במחלקת הגביה והן בוועדה המקומית.

 

בקשת מידע לצורכי שמאות ורישום נכס

בקשת טופס מידע תכנוני למינהל

יש לפנות בטופס המקוון>> ולצרף מפת מדידה עדכנית חתומה ע"י מודד.

 

בקשת דף מידע מפורט

יש לפנות בטופס המקוון>> ולצרף לטופס קבלה על תשלום אגרה בסך 195 ₪ לחלקה (נכון ל-8.19). ניתן לשלם באופן מקוון>> , בטלפון למחלקת הגביה או להגיע בשעות הקבלה.

 

   קבלת קהל 

           בימים ב', ה'    9:00-12:00  |  13:00-15:00

   מענה טלפוני

           בימים א'-ה'   10:00-12:00  |  14:00-15:30

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

תהילה גפן
מזכירת הועדה לתכנון ובניה