מהו אישור העדר חובות ומדוע צריך אותו?

על פי סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש], פעולות בנכס כגון: העברת זכויות בנכס, רישום בטאבו, רישום משכנתא, מותנות בהצגת אישור מהמועצה המופנית לרשם המקרקעין המעידה על סילוק כל החובות (ארנונה, מים, ביוב, היטל השבחה, תשלומי חינוך, אגרות והיטלי פיתוח וכו') של בעל הזכויות בנכס ביחס לנכס. אישור זה מהווה תנאי להסדרת הליך רישום ברשם המקרקעין (טאבו).

האישור הסופי יכלול גם אישור העדר חובות השבחה וגם אישור העדר חובות ארנונה ותשלומי מועצה.

תהליך הטיפול בבקשה:

כל התהליך מנוהל על ידי הועדה המקומית. יש לפנות לועדה באמצעות טופס מקוון או בדוא"ל לפתיחת בקשה, במהלכה תעשה:

 • בדיקת חובות לנכס במחלקת הגביה - אם קיימים חובות, מחלקת הגביה תיצור קשר עם הפונה לצורך הסדרת החוב.
 • בדיקת היטל השבחה - הועדה המקומית לתכנון ובניה תבדוק חבות בהיטל השבחה. במידת הצורך, הבקשה תועבר לשמאי הועדה. לאחר קבלת חו"ד שמאי ובמידה וייקבע שיש השבחה, יוכן היטל השבחה שיימסר למבקש לתשלום.
  היה והחליט המבקש להגיש ערר על היטל ההשבחה, יהיה עליו לפעול בהתאם לחוק והאישור המבוקש לטאבו יעוכב עד לסיום ההליך.
 • תשלום אגרת תעודת אישור - התשלום הוא אחד לכל בקשה, כך שאם יהיה צורך בהארכת האישור, לא תגבה אגרה נוספת. לתשלום מקוון>>

הגשת הבקשה

הגשת הבקשה בטופס מקוון>> ובצירוף המסמכים הנדרשים (לפי סוג העסקה):

 • צילום תעודת זהות או דרכון של מגיש הבקשה – הקונה, ושל בעל הזכויות בנכס – המוכר. אם מגיש הבקשה הנו עו"ד יש לציין את פרטי עוה"ד ולצרף ייפוי כח מתאים.
 • חוזה חכירה על הקרקע – בעסקת חכירה/הארכת חכירה.
 • העתק שלם של חוזה מכר חתום בידי המוכר והקונה – בעסקת מכר.
 • רישום זכויות עדכני או מסמך המעיד על זיקה לקרקע מרמ"י (במידה ועוד לא התבצע רישום).
 • תצהירים של העברה ללא תמורה מהמעביר ומהמקבל מאומתים בידי עו"ד – בעסקת העברה ללא תמורה.
 • צו פירוק ופרוטוקול פירוק חתום בידי המפקח / צו מינוי ופרוטוקול מינוי חתום בידי הכונס, וכן תדפיס חברה מרשות התאגידים – בעסקת פירוק חברה / מינוי כונס.
 • צו קיום צוואה או צו ירושה – בעת העברה בירושה.
 • בעת גירושין – העתק הסכם והעתק מהחלטת בית המשפט הנותן לו תוקף של פסק דין.

קבלת האישור

משך הטיפול בתוך כ- 30 ימים. המבקש  יקבל הודעה טלפונית כי האישור התקבל והאישור יימסר לו במשרדי הועדה, בדוא"ל או בדואר.

הארכת תוקף לאישור הזכויות

לצורך הארכת תוקף יש לפנות בטופס מקוון>> תוך צירוף האישור הקיים והבקשה תבחן הן במחלקת הגביה והן בוועדה המקומית.

 

תהילה גפן
מזכירת הועדה לתכנון ובניה
04-6848133
04-6848301