העברה בין מוסדות חינוך באמצע חטיבת גיל

קיימת חשיבות רבה לשילובו של כל תלמיד במסגרת לימודית בה נמצאים תלמידים מהישוב בו הוא מתגורר. המועצה עושה ככל שניתן כדי למצות את מירב האפשרויות במסגרת המוסד בו הוא לומד, בשיתוף פעולה בין הצוות החינוכי והגורמים המעורבים השונים, תוך ראיית טובת התלמיד.
עם זאת, בשל סיבות שונות, קיים לעיתים צורך להעביר את התלמיד למסגרת לימודית אחרת, לאחר שמוצו כל התהליכים במוסד הנוכחי. העברת התלמיד תתבצע בשיתוף כל הגורמים ובהמשך לחשיבה ולהבנה משותפת כי זהו הפתרון המיטבי בנסיבות הקיימות.

כללי

 1. הגשת הבקשה אינה מחייבת את הרשות להעביר את התלמיד למוסד המבוקש. ההעברה תיעשה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים ומערכתיים.
 2. את הבקשה יש להעביר עד ה- 30 באפריל בכל שנה קלנדרית, ככלל בקשות לאחר תאריך זה לא יאושרו למעט מקרים חריגים.
 3. ארגון ההסעה למוסד החדש וחזרה ממנו, מוטל על ההורים בלבד ועל חשבונם הבלעדי.
 4. לאחר אישור בקשת העברה יועבר התלמיד למוסד המבוקש. אם הורי התלמיד התחרטו, לא תובטח חזרתו לביה"ס הקודם בו למד.
 5. בקשת העברה שאושרה אינה מחייבת העברת אחים נוספים.

 

תהליך ההעברה

 1. פגישה של ההורים במוסד החינוכי עם המנהלת והצוות על בקשת ההעברה. תוך מילוי חלק המוסד בטופס ההעברה.
 2. העברת טופס הבקשה למועצה
 3. שיחה או פגישה של מנהל תחום בתי ספר/גנים  עם ההורים ובמידת הצורך וועדת העברה.
 4. החלטה של וועדת ההעברה הכוללת את מנהל אגף החינוך, מנהל תחום בתי ספר והפיקוח.

 

הגשת הבקשה

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה:

 1. טופס בקשה להעברה בין מוסדות חינוך >>
  * שימו לב – בתוך טופס הבקשה, על מנהל.ת המוסד החינוכי למלא את חוות דעתו.ה.
 2. דף פרטים אישיים – להורדת הדף >>
 3. כתב הצהרה והתחייבות – להורדת ההצהרה >>
 4. צילום תעודות זהות של שני ההורים עם ספח פתוח.
 5. תושבים הגרים בשכירות יצרפו צילום עמודי חוזה השכירות בו מצוינים פרטי המשכיר והשוכר, תקופת השכירות וחתימות המשכיר והשוכר.
 6. מסמכים התומכים בבקשה במידת הצורך.

לשליחת כל המסמכים הקליקו כאן >>


קבלת תשובה

 1. בקשת ההעברה תיענה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים – מערכתיים.
 2. תשובות יימסרו על ידי מחלקת חינוך במייל עד לתאריך ה- 1.8
 3. מקומם של תלמידים שהגישו בקשות העברה יישמר בביה"ס בו הם לומדים עד שוועדת העברה תאשר את בקשת המעבר.
 4. הרשות יכולה לאשר העברה מותנית במקום פנוי, התלוי גם בתלמידים חדשים המגיעים להתגורר בתחום המועצה.

 

ערעור

מכתב ערעור ניתן לשלוח למזכירת אגף החינוך בתוך שבועיים מתאריך קבלת התשובה.

במידה והערעור לא התקבל, ניתן להגיש ערעור על תשובת המועצה להנהלת המחוז >> תוך שבועיים מקבלת התשובה.

 

לפרטים:

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך