הנחיות לתכנון העסק והכנת תוכנית

א. הדף הראשון של התוכנית יכלול פרטי זיהוי של העסק כדלקמן:

  • גוש, חלקה, כתובת העסק וטלפון.
  • שם בעל העסק וכתובתו.
  • מהות העסק ומספר העובדים בעסק.

ב. תכנית עסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן:

  • תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.
  • תכנית התנוחה תיערך בקנה מידה של 1:50 בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:
  • החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק.
  • מתקני סניטציה שיהיו בעסק, כגון: אסלות וכיורים.
  • מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק.
  • פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבנייה.
  • מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה אם ישנן.

 

ג. מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות, מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה.

ד. רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור:

  • מתקנים לאצירת אשפה ופינוי
  • ארובות
  • מערכות וציוד כבוי אש
  • מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם.
  • המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים וכיוצא באלה.

 

ה. שני חתכים כמפורט להלן: חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרכי אוורורם

ו. בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.