על פי חוק ישנן זכאויות שונות לקבלת הנחה בארנונה. לבדיקת זכאותכם היכנסו לרשימת הזכאויות>>

תנאים כלליים למתן הנחה בארנונה

  • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ"מחזיק" בנכס בספרי המועצה. 
  • מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום המועצה האזורית עמק המעיינות. אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.
  • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד – הגבוהה מבניהן. 
  • המחזיק בשני נכסים או יותר, יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד. 
  • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס. 
  • מחזיק בנכס, שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, תבוטל לו ההנחה. 

הגשת בקשה להנחה

יש למלא טופס בקשה ולצרף את המסמכים הדרושים:

בקשה לאישור אי קבלת הנחה ברשות

 להגשת בקשה>> 

שימו לב! המידע בדף זה מובא לצורכי נוחות. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.

שעות קבלת קהל

מענה טלפוני עד 22:00 בלילה וביום שישי עד 12:30 – בטלפון 04-6848111

בימים א' – ה' בשעות 09:00 – 12:00
בימים א', ג', ה' בשעות 13:00 – 15:00
במתחם המועצה האזורית, בסמוך למשרדי המועצה דתית

עדיפות בקבלת קהל תינתן למי שהזמין תור מראש. לזימון תור>> 

פרטי יצירת קשר

יניב יפרח
מנהל מחלקת גביה

מוקד גביה
מוקד גביה

מרגלית בלום
גביה, אחראית שומה

בת אל נחום
גביה, אכיפה, הוצל"פ

שני נחום
גביה, קופה ראשית, תשלומים, הוראות קבע ואשראי

נוי הס
גביה, החלפת משלמים, מים וביוב

עדן מויאל
גביה, רכזת הנחות, פיקוח