גופים ניהוליים בישובים

ועד מקומי
 • פועל בכל הישובים בהתאם לצו המועצות האזוריות ובהתאם לחוקי משרד הפנים. הועד שואב את סמכויותיו מהמועצה האזורית בהתאם לסמכויות שהאצילה לו. בחירות לוועדים המקומיים מתקיימות במקביל לבחירות לראשות המועצה האזורית.
 • ישוב בו הוגשה יותר מרשימה אחת יתקיימו בחירות במקביל לבחירות לרשות המועצה. הוועד יורכב משתי הרשימות בהתאם לאחוז הקולות המצביעים שקיבלה כל רשימה.
 • ישוב בו הוגשה רשימה מוסכמת אחת – הרשימה תוכרז ע"י מנהל הבחירות.
 • ישוב בו לא הוגשה רשימה – הוועד הנו בזהות פרסונאלית לחברי ועד האגודה השיתופית אך עליו לפעול בנפרד עם כל תאגיד. (ניהול ישיבות, ניהול כספי וכו').
 • האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2022 >>
 • עקרונות להתנהלות כספית בוועד המקומי >>
 • נוהל העסקת עובדים בוועד המקומי >>
אגודה שיתופית חקלאית

תאגיד שהוקם במסגרת המשפט הפרטי ופועל מכח ובהתאם להוראות תקנון האגודה השיתופית חקלאית ואלו מחייבות את חבריה (לא כל התושבים בישוב חברים באגודה השיתופית חקלאית, רק מי שהתקבל לחברות באגודה זו).

אגודה קהילתית

בשנים האחרונות, בעיקר כתוצאה מהקמת הרחבות בישובים הכפריים הוקמו אגודות שיתופיות "קהילתיות" שמטרתן :

 • להיות הגוף המוניציפאלי של היישוב בו חברים כל התושבים ביישוב.
 • ליזום להקים, לקיים מוסדות ושירותים מוניציפאליים.
 • לקבוע מיסים והיטלים בהתאם להחלטות האספה הכללית של האגודה הקהילתית (האגודה הקהילתית איננה באה במקום הוועד המקומי שהוא הגוף הניהולי כפי שנקבע בדין).

אישורים שנתיים שמאושרים במליאת המועצה

בכל שנה מאשרת מליאת המועצה את תקציב הוועדים המקומיים לקראת שנת הכספים הבאה ומעדכנת את תקציב אותה שנה, את צו המיסים, רו"ח של הוועד המקומי ומאצילה סמכויות ניהוליות לוועדים המקומיים.

אישורים לשנת 2021:
 • תקציב
 • האצלת סמכויות לוועדים מקומיים
 • אישור צו המיסים
 • אישור רו"ח של הוועד המקומי

תהליך אישור שמות רחובות בישובים ע"י משרד הפנים (סימול רחובות)

אנו רואים חשיבות רבה במתן שמות לרחובות ובעדכון שמות במשרד הפנים, על מנת לאפשר לכוחות ההצלה להגיב באופן מיטבי לקריאות תושבים ולשפר מתן שירותים באמצעות משלוחים ע"י ספקים שונים.
לצורך כך אנו מביאים לידיעתכם את נוהל משרד הפנים להענקת שמות לרחובות ביישובים.

ישובים אשר העניקו שמות לרחובות, מתבקשים לוודא כי הרחובות רשומים במשרד הפנים.
ישנם ישובים שבחרו שמות לרחובות, אך מכיוון שלא הסדירו זאת ע"פ הנוהל, השמות לא מוכרים כרשמיים ולכן אינם רשומים במשרד הפנים, במרכז למיפוי ישראל ובתור שכך לא עודכנו במאגרים הממשלתיים ובאפליקציות הניווט לסוגיהן.
ישובים שהחלו בתהליך פנימי או מעוניינים להסדיר תהליך זה מתבקשים לפעול ע"פ ההנחיות.

"מוזמנים להיות על המפה"

דיתי הרפז
מנהלת מח' יישובים וצמיחה דמוגרפית
04-6848106
04-6848302