מכרזים

קטגוריה
שם המכרז
מס מכרז
תאריך אחרון להגשה
עד שעה
גיל עוז
הפעלת מרכז יום לקשיש
02-2021
22/04/2021
12:00
תיאור
דרישות
אופן הגשת המכרז

בתיבת המכרזים שבמשרדי החכ"ל

גוף / מחלקה גיל עוז
עלות 300 ש"ח
הודעת המכרז
מסמכים

מכרז 02-2021 הפעלת מרכז יום לקשיש >>

מנכ"לית המועצה
קבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע
18/04/2021
14:00
תיאור
דרישות
אופן הגשת המכרז

תיבת המכרזים במזכירות המועצה

גוף / מחלקה מנכ"לית המועצה
עלות 1,000 ש"ח
הודעת המכרז
מסמכים

‏פניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע