תיקי הבניין של מועצה אזורית עמק המעיינות מאוחסנים בארכיב אגף ההנדסה.

תיק בניין כולל את כל התוכניות, האישורים והתכתובות המתייחסים לבניין מסוים במרחב המועצה שנדרשו בהליך למתן היתר בניה (כולל היתרי-בנייה, בקשות להיתר, טפסים רשמיים, החלטות של מוסדות התכנון השונים, מפות מדידה וכיו"ב).  

איתור תוכניות ומסמכים

הוועדה המקומית החלה בפרויקט לסריקת תכנית הגשה חתומות להיתר והטמעתם באתר הועדה המקומית בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ע"פ חוק.

כל ההיתרים משנת 2018 נמצאים במאגר. למציאת היתר>>

 

בקשות לעיון ו/או צילום מתיקי בניין שטרם נסרקו

שימו לב! חובה על בעל הנכס להחזיק בביתו מסמכים בעלי ערך כגון היתר בניה, טופס 4, חוזה חכירה וכדומה. אם חסרים מסמכים, ניתן לפנות לארכיון המועצה.

  • הגשת בקשה– לצורך עיון במסמכים אחרים ו/או היתרים שטרם נסרקו יש להגיש בקשה בטופס מקוון, ולציין בה את פרטי הנכס והמבקש. ניתן לפנות גם טלפונית גם לפקח המועצה, על פי הפרטים המופיעים מטה.
  • איתור התיק והכנתו לעיון – הודעה על מציאת המידע תינתן בטלפון או במייל תוך 30 ימי עבודה.
  • עיון בתיק – התיקים יימסרו לעיון בלבד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שבבניין המועצה.
  • העיון בתיקים מותנה בהצגת תעודת-זהות / רישיון-נהיגה של המזמין. אם המזמין שולח נציג אחר במקומו, יש להציג צילום תעודת-זהות / רישיון-נהיגה של המזמין וייפוי-כוח של המזמין יחד עם תעודת זהות / רישיון-נהיגה של הנציג.
  • לא יוצגו לעיון תכתובות וחוות-דעת פנימיות.
  • צילום חומר מתוך התיקים ייעשה במכונת הצילום שבמועצה ללא עלות או בבית דפוס תמורת הפקדת תעודת זהות או רישיון נהיגה. הצילום בבית הדפוס על-חשבון מבקש התיק.

 

חגית אראל
בודקת היתרי בניה ומידענית
04-6848135
04-6848301

אסתי יפרח
בודקת היתרי בניה ומידענית
04-6848137
04-6848301