תפקידים וסדרי עבודה של ועדות המועצה

תקציר תפקידי הוועדות

 • ועדת איכות הסביבה: אחראית על התווית מדיניות בנושאי איכות סביבה, יזום ותכנון פעילות להבטחת פיתוח ושימור בר קיימא של הסביבה, בשיתוף עם ארגון הארצי ונציג של החברה להגנת הטבע.
 • ועדת ביטחון וחירום: מיועדת ומסייעת למשטרה בענייני המשמר האזרחי ועוסקת במכלול הסוגיות של ביטחון וחירום בישוב + ועדת מל"ח המכינה את המועצה לשעת חירום.
 • ועדה מקומית לתכנון ובנייה ועדת משנה לתכנון ובנייה: ועדה המופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במרחב השיפוט של הרשות המקומית.  ועדת המשנה שואבת את סמכותה מן הוועדה המקומית. לוועדת משנה הרכב מצומצם, אך אותם תפקידים המוגדרים בחוק למליאת הוועדה.
 • ועדת ביקורת: ועדה הדנה בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות כגון: בדיקה האם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין, דו"ח מבקר הרשות, דו"ח משרד הפנים, דו"ח מבקר המדינה ודוחות אחרים וכן עוקבת אחר תיקון הליקויים.
 • ועדת הנהלה: מרכזת, מתאמת ומייעצת בניווט מועצת הרשות בפרט, ובניהול ענייני הרשות בכלל.
 • ועדת הנחות בארנונה: ועדה שתפקידה לבחון את זכאותם של תושבים לסוגי ההנחות, שהן בסמכות הוועדה, על – פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת, במרחב ההחלטה שהתיר החוק, בסוגי הנחות שונים, על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.
 • ועדה להקצאת קרקע ומבנים: באמצעותה בלבד רשאית רשות להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.
 • ועדה חקלאית: ועדה המטפלת בעניינים החקלאיים של המועצה ומייעצת למועצת הרשות בעניינים החקלאיים של תחום הרשות המקומית.
 • ועדת מכרזים: ועדה שתפקידה להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או טובין להזמנת טובין או לביצוע עבודה.
 • ועדה למאבק בנגע הסמים הקשים: ליזום ולתכנן פעילות לטיפול מקיף בנגע הסמים: מניעה, שיקום וטיפול, חינוך והסברה.
 • ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור: ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי העיר שנרצחו בעקבות פעילות טרור.
 • ועדה למיגור אלימות: תפקידה לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה בתחום המועצה. לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה. לגבש תכניות חדשות ולעקוב ולפקח אחר ביצוען.
 • ועדה לשימור אתרים: איתור והצלת מבנים ואתרים היסטוריים, המייצגים את ראשית ההתיישבות והקמת מדינת ישראל. שיקום ושימור הנכסים ההיסטוריים והעמדתם לטובת הציבור.
 • ועדת ערר לענייני ארנונה: ועדה שבפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.
 • ועדת תמיכות: ועדה מקצועית הממליצה בפני מועצת הרשות, על בקשות לתמיכה כספיות בגופים שונים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה, כדי לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור, ושאינם ממלכתיים או רשותיים ושאינם למטרות רווח, לטובת הציבור. אין זו ועדה סטטוטורית, אך בלא המלצתה אין הרשות רשאית לתמוך, בין תמיכה ישירה בן תמיכה עקיפה, בכל גוף שהוא.

 

סדרי עבודה של ועדות המליאה

סדר יום:
יקבע ע"י יו"ר הועדה. הוספת סעיף לסדר יום חייב להתבצע רק בתחילת הישיבה ובאישור 2/3 מכל חברי הועדה.

תדירות הישיבות:
יו"ר ועדה רשאי לקרוא בכל עת לישיבת הועדה, והוא חייב לכנס את הועדה בתדירות סבירה, על מנת לאפשר את פעילותה התקינה. מומלץ לכנס ישיבת כל ועדה לפחות אחת לשמונה שבועות. יו"ר הועדה חייב לכנסה לפי בקשת רוב חברי הועדה, או לפי דרישה של ועדת ההנהלה של המועצה או ועדת הביקורת של המועצה.

הזמנה:
הזמנה ובה מפורט סדר היום של הישיבה, חתומה ע"י יו"ר הועדה או מזכירה, תימסר בכתב לפחות 24 שעות לפני מועד הישיבה בדואר אלקטרוני או בדואר 36 שעות מראש.

מנין חוקי – רוב חברי הועדה:
לא היה מנין חוקי, הישיבה תידחה בשעה אחת ותהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות 1/3 מחברי הועדה.

סדרי הצבעה:
החלטה תתקבל ברוב קולות חברי הועדה הנוכחים בעת ההצבעה. מספר קולות שקולים – ההצעה נדחית. בועדה מקומית לתכנון ובניה ליו"ר יש שיקול נוסף במקרה של שוויון. על פי דרישה של 1/3 מהנוכחים בישיבה ההצבעה תהיה חשאית.

פרוטוקול:
בכל ישיבה יש לרשום בפרוטוקול את שמות המשתתפים, מהלך הדיונים וההצבעה. היו"ר של הישיבה יחתום על הפרוטוקול. הפרוטוקול ישלח לחברי הועדה לפחות 7 ימים לפני מועד הישיבה הבאה.