רישום תלמידים מחוץ לאזור המיפוי

בשני מקרים יש לבצע רישום תוך שינוי אזור המיפוי:

  • אם אתם גרים בעמק המעיינות ומעוניינים לשלוח את ילדיכם למוסד חינוכי אשר אינו באזור המיפוי של הישוב בו אתם גרים.
  • אם אתם גרים בישוב מחוץ למועצה שאינו נמצא באזור המיפוי של אחד ממוסדות החינוך בעמק המעיינות ואתם מעוניינים להירשם למוסד זה.

 

לצורך הרישום יש לשלוח את הטפסים הבאים לדוא"ל מזכירות אגף חינוך >>

  • דף פרטים אישיים >>
  • טופס בקשת העברה – להורדת הטופס >>
  • צילום שתי תעודות זהות הורים עם הספח פתוח.
  • כתב הצהרה והתחייבות – להורדת ההצהרה >>
  • תושבים הגרים בשכירות יצרפו צילום עמודי חוזה השכירות בו מצוינים פרטי המשכיר והשוכר, תקופת השכירות וחתימות המשכיר והשוכר.
  • לתלמיד מחוץ לעמק – טופס "ביטול רישום" מהרשות בה אתם מתגוררים. יש לציין שאין בטופס זה אישור לשיבוץ סופי במוסד חינוכי בעמק המעיינות.
  • לתלמיד מחוץ לעמק – דוח חינוכי ממוסד הלימודים הקודם.
  • לילדי גן – אישור קבלה למערכת החינוך בישוב.

 

בקשות יתקבלו לא יאוחר מתאריך 30.4 בכל שנה.

אין התחייבות של אגף החינוך לטיפול בבקשות שיגיעו לאחר מועד זה (למעט מקרים חריגים).

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות אגף חינוך עפ"י הפרטים הרשומים מטה.

 

קבלת תשובה:

במהלך חודש יוני בכל שנה תתכנס וועדת העברה לדון בבקשתכם. לאחר בחינת הבקשה תישלח אליכם תשובה בדוא"ל/פקס ממזכירות מחלקת החינוך עד 1 באוגוסט באותה שנה.

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך

סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך