קריטריונים לקבלת תלמידים מחוץ לרשות לגאון הירדן

  1. כלל יסוד: תלמיד מרשות אחרת, חייב להביא עימו "אישור רשות שולחת" (ביטול רישום). מסמך זה הוא תנאי לדיון בבקשה אך אינו מחייב את הרשות הקולטת לקבל את התלמיד. הגשת בקשה להעברה שלא עד ה- 30.4.20 עשויה לשלול דיון בבקשה.
  1. מסגרת:
  • א. מספרי ילדים בכיתה, כפופים להיותנו מועצה צומחת, ובהנחה שבמהלך שנת לימודים מגיעים תלמידים חדשים שזה המיפוי שלהם. לכן לא ייקלטו ילדים מבחוץ מעבר לסף מסוים שייקבע בהתאם למצב בית הספר לקראת כל שנת לימודים.
  • ב. בכל שנה לפני תחילת תקופת הרישום, תקבע המועצה את מספר המקומות הפנויים לתלמידי חוץ לכל שכבה בכל בית-ספר. במידה ויידרש עדכון במספר המקומות הפנויים במהלך תקופת הרישום עד 1.8- בשל נתונים אובייקטיביים, ניתן לעדכן מספר זה.
  • ג. אם קליטת ילדים משפיעה על תוספת תקן – השאלה תיבחן ע"י הרשות, גם בהתאם לכללי משרד החינוך.
  • ד. אחים גדולים במערכת – אינם מזכים בעדיפות.
  • ה. קבלת התלמידים למקומות הפנויים תהיה באמצעות הגרלה.
  1. הקצאת משאבים חריגים: תלמיד חוץ אשר לפי קביעת גורם מקצועי לרבות וועדות אפיון וזכאות, צרכיו הלימודיים או האחרים עלולים להטיל נטל משאבים עודף או חריג על המועצה או על בית הספר – לא נוכל לקבלו
  2. על התלמיד להביא אתו לבית הספר: תעודת סוף כיתה ו', דו"ח מנהל בית הספר היסודי.

 

לוח זמנים: ההגרלה תיערך במהלך חודש יולי. תוצאותיה יפורסמו להורים עד 1.8 באותה שנה.

 

הכללים האמורים הם כללים מנחים בלבד. אין בכללים אלו מכדי לגרוע מסמכותה של רשות החינוך המקומית לפי דין.