הנחיות להרשמה במאגר יועצים

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" (להלן: "הנוהל"), מועצה אזורית עמק המעיינות (להלן: "המועצה"), מבקשת לעדכן את רשימת היועצים שלה (להלן: "מאגר היועצים").

בהתאם, מזמינה המועצה יועצים המעוניינים להיכלל במאגר היועצים (ועדיין אינם רשומים בו), להגיש בקשה לצרפם למאגר בתחום אחד או במספר תחומים כפי המפורט ברשימת התחומים המצורפת.

פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה.
את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר ניתן לקבל, ללא תמורה, באתר האינטרנט של המועצה, בכתובת:  emek-maianot-region.muni.il

התנאים להכללה במאגר לפי סוג השירות/הייעוץ מפורטים במסמכי ההזמנה.

בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.

שאלות ניתן להפנות למייל dafna@maianot.co.il. מענה יינתן תוך 30 ימים ומעת לעת, לרבות במסגרת מענה מרוכז למספר שאלות, לפי שיקול דעתה של המועצה.

כדי להיכלל בסבב הראשון של עדכון מאגר היועצים, יש להגיש הצעה מפורטת על גבי מסמך הפניה בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים, במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ PDF למייל dafna@maianot.co.il עד ליום ראשון 4.7.2021 בשעה 12:00.

בנושא הדואר האלקטרוני יש לציין את שם היועץ ותחומ/י הייעוץ לגביהם מוגשת הבקשה. כמו כן יש לכנות את הקובץ הסרוק בשם היועץ ובתחומי הייעוץ כאמור.

כל עוד לא תחליט המועצה אחרת, פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, ובהתאם רשאי יועץ להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר היועצים על-פיה.
הזמנת השירותים תעשה על ידי המועצה על-פי צרכיה מעת לעת, ואין בהזמנה זו וברישום המאגר כדי לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של ועדת ההתקשרויות של המועצה לפי הנוהל.

למען הסר ספק, יובהר, כי המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך המותרת על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי לחייב את המועצה להתקשר עם מי מקרב הנכללים במאגר או מקרה מגישי ההצעות במסגרתו.

בכבוד רב,
יורם קרין, ראש המועצה

 

למסמך המפורט – זמנה להגשת הצעה להיכלל במאגר יועצים 2021 >>