הנהלות וועדים מקומיים

גופים ניהוליים בישובים

ועד מקומי

 • פועל בכל הישובים בהתאם לצו המועצות האזוריות ובהתאם לחוקי משרד הפנים. הועד שואב את סמכויותיו מהמועצה האזורית בהתאם לסמכויות שהאצילה לו. בחירות לוועדים המקומיים מתקיימות במקביל לבחירות לראשות המועצה האזורית.
 • ישוב בו הוגשה יותר מרשימה אחת יתקיימו בחירות במקביל לבחירות לרשות המועצה. הוועד יורכב משתי הרשימות בהתאם לאחוז הקולות המצביעים שקיבלה כל רשימה.
 • ישוב בו הוגשה רשימה מוסכמת אחת – הרשימה תוכרז ע"י מנהל הבחירות.
 • ישוב בו לא הוגשה רשימה – הוועד הנו בזהות פרסונאלית לחברי ועד האגודה השיתופית אך עליו לפעול בנפרד עם כל תאגיד. (ניהול ישיבות, ניהול כספי וכו').

 

אגודה שיתופית חקלאית

תאגיד שהוקם במסגרת המשפט הפרטי ופועל מכח ובהתאם להוראות תקנון האגודה השיתופית חקלאית ואלו מחייבות את חבריה (לא כל התושבים בישוב חברים באגודה השיתופית חקלאית, רק מי שהתקבל לחברות באגודה זו).

 

אגודה קהילתית
בשנים האחרונות, בעיקר כתוצאה מהקמת הרחבות בישובים הכפריים הוקמו אגודות שיתופיות "קהילתיות" שמטרתן :

 • להיות הגוף המוניציפאלי של היישוב בו חברים כל התושבים ביישוב.
 • ליזום להקים, לקיים מוסדות ושירותים מוניציפאליים.
 • לקבוע מיסים והיטלים בהתאם להחלטות האספה הכללית של האגודה הקהילתית (האגודה הקהילתית איננה באה במקום הוועד המקומי שהוא הגוף הניהולי כפי שנקבע בדין).

 

אישורים שנתיים שמאושרים במליאת המועצה

בכל שנה מאשרת מליאת המועצה את תקציב הוועדים המקומיים לקראת שנת הכספים הבאה ומעדכנת את תקציב אותה שנה, את צו המיסים, רו"ח של הוועד המקומי ומאצילה סמכויות ניהוליות לוועדים המקומיים.

אישורים לשנת 2020:

 • תקציב (לינק לפרוטוקול 15-19)
 • האצלת סמכויות לוועדים מקומיים (לינק לפרוטוקול 13-19)
 • אישור צו המיסים. (לינק)
 • אישור רו"ח של הוועד המקומי (לינק)

 

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

דיתי הרפז
מנהלת מח' ישובים

דיתי הרפז
מנהלת מח' ישובים