דרושים

קטגוריה
שם המכרז
מס מכרז
תאריך אחרון להגשה
עד שעה
כ"א
דירקטור מטעם הציבור בתאגידים עירוניים - תחנת העמקים
18/04/2021
12:00
תיאור התפקיד
דרישות התפקיד

תנאי הסף לאישור מועמד/ת:

השכלה – השכלה אקדמית באחד מן המקצועות כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקו של התאגיד.

לחילופין, ניסיון (לפי החלטת הוועדה) של 5 שנים לפחות באחד מאלה או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

(א)   בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(ב)   בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

(ג)    בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיו העיקריים של התאגיד.

 

חבר ועד מקומי / בזהות וועדים באיזה מבין יישובי המועצה, או מי שעלול להימצא בניגוד עניינים עם כהונה המיועדת בדירקטוריון, לא יוכל לכהן כנציג ציבור בדירקטוריון.

אופן הגשת המכרז

מועמד שלא ימלא את השאלון באופן מדויק ובהתאם לנדרש, או שלא יצרף את המסמכים והאסמכתאות הנדרשים, עשויה מועמדותו שלא להיבחן.

 

יש לצרף את המסמכים הבאים:

1.       קורות חיים.
2.       צילום תעודת זהות.
3.       צילום קריא של תעודות המעידות על השכלה בהתאם לתנאי הסף.
4.       שאלון ניגוד עניינים – להורדה >>
5.       שאלון למועמד לכהן בתאגיד עירוני – להורדה >>
6.       פירוט ניסיון תעסוקתי – כל התפקידים אותם מילא המועמד בעבר ובהווה כולל תפקידים ללא שכר;
7.       ניסיון כהונה בדירקטורים – יש לפרט כהונה בהווה ובעבר.
8.       שמות 3 ממליצים עמם עבד/ה המועמד/ת ב-7 השנים האחרונות (גמלאים יש לציין ממליצים שעבדו עימם ב-7 השנים האחרונות בטרם פרישתם). יש לצרף מס' טלפון נייד, שם הממליץ, תפקידו, הקשר המקצועי בינו ובין הממליץ ומשכו.
המועצה מבקשת לעודד בפרט פנייה של נשים לכהונה בדירקטוריון התאגידים, בשים לב להוראות הדין בקשר עם ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים ושומרת לה את הזכות לשמור את פרטי המועמדים לדירקטורים.

הרשות רשאית להיעזר במידע נוסף לזה שמסר/ה המועמד/ת במסגרת השאלון לצורך בחינת המועמדות.

 

גוף / מחלקה
מסמכים

קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד דירקטור מטעם הציבור בתאגידים עירוניים – תחנת העמקים >>