בקשה לרישוי עסק

תהליך הוצאת רישיון לניהול עסק אורך תקופה ארוכה, בעיקר כיוון שהדבר כרוך בקבלת אישורים והסכמתם של גורמים רבים הקבועים בחוק (משטרה, כיבוי אש, משרד הבריאות, איכות הסביבה וכו'), מתן הסכמתם מותנה בביצוע דרישותיהם ובהתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישותיהם.

מידע מקדמי

ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי משמעותי, ולכן יש לבדוק היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך, טרם קבלת ההחלטה והגשת בקשה לרישיון.

קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ומנותני האישור. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת מסמכים ותוכניות בהתאם לחוק.

מה כולל מידע מקדמי?

 • הגדרת סוג העסק ע"פ צו רישוי עסקים.
 • מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות ע"פ סוג העסק ומיקומו כגון הנחיות להכנת תכנית העסק.
 • חוקים ותקנות רלוונטיים שהעסק חייב לעמוד בהם.
 • הסבר מפורט על תהליך הרישוי.
 • פרטים על גורמי ונותני האישור הנדרשים לאשר את העסק.
 • הנחיות להגשת הבקשה לרישיון כגון תוכניות עסק, מסמכים וטפסים רלוונטיים
 • חו"ד לעניין שימושים מותרים עפ"י תב"ע ועפ"י היתר בניה מצב משפטי מפורט (נוכחי והיסטורי) של מיקום העסק.

איך מגישים בקשה למידע מקדמי?

 1. יש לתאם פגישה עם רכזת/מנהל רישוי העסקים במחלקה. בפגישה יבחן הצורך ברישוי, ותינתן חוות דעת מקדמית ו/או פתיחת תיק רישוי או היתר מזורז להפעלת העסק.
 2. הצגת אישור תשלום אגרה: 360 ₪ (נכון ל-1.22 צמוד למדד) . ניתן לשלם באופן מקוון או טלפונית או בהגעה למחלקת הגביה על פי הפרטים המופיעים מטה.

 

הגשת בקשה לרישוי עסק

איך מגישים את הבקשה?

 1. יש לתאם פגישה עם רכזת/מנהל רישוי העסקים במחלקה, בה ימולאו כל פרטי הבקשה באופן ממוחשב.
 2. בסיום הפגישה יקבל בעל העסק טופס אישור הגשת הבקשה ו/או היתר מזורז להפעלת העסק ואת כל המידע הדרוש לצורך הקמת העסק.
 3. הצגת אישור תשלום אגרה: 360 ₪ (נכון ל-1.22 צמוד למדד) . ניתן לשלם באופן מקוון או טלפונית או בהגעה למחלקת הגביה על פי הפרטים המופיעים מטה.

מסמכים נלווים לבקשה:

מחלקת הרישוי או גורמי הרישוי האחרים רשאים לדרוש לצרף מסמכים נוספים הדרושים להם לצורך חוות הדעת.

 

בדיקת הבקשה והפניה לגורמי רישוי

 • ככלל, כל עסק מחויב בקבלת אישור מ-4 גורמים לפחות: רישוי עסקים, ועדת מקומית לתכנון ובניה, כיבוי אש ונגישות. עפ"י סיווג העסק יתכן וידרשו אישורים מגורמים נוספים. לאחר הגשת הבקשה, היא תועבר לבדיקה ולאישור של הגורמים הרלוונטיים, כאשר המועד הקצוב לכל גורם הינו 30 יום לטיפול בבקשה, אחרת רשות הרישוי תוכל להנפיק היתר זמני שלא יעלה על שנה.
 • במידה ואחד מגורמי הרישוי סרב, ישלח למגיש הבקשה בדוא"ל מכתב המפרט את סיבת הסירוב, ולוח זמנים לתיקון הליקויים והשלמת החוסרים.
 • לאחר השלמת הליקויים הבקשה תוחזר לגורם האישור שסרב לבדיקה מחודשת, תשובה תתקבל תוך 30 יום.

 

קבלת רישיון עסק

אם התקבלו כל האישורים מהגורמים הרלוונטיים, יקבל הפונה הודעה טלפונית ויוזמן לקבלת הרישיון.

עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית מיידית והגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון.

 

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע ורכזת רישוי עסקים

יעקב קדוש
מנהל מחלקת רישוי עסקים

יעקב קדוש
מנהל מחלקת רישוי עסקים