ביטוח תלמידים

ביטוח תאונות אישיות

תלמידי המועצה המתחנכים בגנים (מגיל 3
), בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר של החינוך המיוחד בתחום המועצה מבוטחים בביטוח
תאונות אישיות כל השנה כולל חופשות. ניתן לעיין בתנאי
פוליסה לביטוח תאונות אישיות תלמידים
 – מהדורה
2019

תביעות ביטוח תאונות ילדים

תביעות בגין תאונות ילדים יש להגיש
בהתאם לנוהל הגשת תביעה של המבטח.

להבהרות ולפרטים נוספים בכל נושא
ביטוחי  יש לפנות לאחראית הביטוח במועצה.

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

אודליה טובול
ממונה תב"רים וביטוח